Izjava o zaštiti podataka

I. Općenito

1. Informacije o prikupljanju osobnih podataka

U nastavku ćemo vas informirati o prikupljanju osobnih podataka prilikom korištenja naše web-stranice. Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na vašu identifikaciju, primjerice vaše ime, vaša poštanska adresa, vaša e-mail adresa, vaše korisničko ponašanje.

Odgovoran za obradu osobnih podataka sukladno članku 4. stavku 7. EU-ove Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP) je Delicom AG, Brühlstr. 11, D-30169 Hannover, Njemačka, Telefon: 49(0)511-87989280, E-mail: testiranjeguma@delti.com, web-mjesto: www.testiranjeguma.com (u nastavku „Odgovorni“, vidi također naš Impressum). Našeg ovlaštenog službenika za obradu i zaštitu osobnih podataka možete dobiti na sljedećoj adresi: datenschutz@delti.com ili na poštanskoj adresi, s dodatkom “Datenschutzbeauftragte“ (ovlašteni službenik za obradu i zaštitu osobnih podataka).

Korištenje značajki/funkcija naše web-stranice načelno je moguće i bez obrade osobnih podataka. U pogledu podataka koje ste nam proslijedili (koji su osobne prirode), skrećemo vam pozornost na niže navedene odgovarajuće detaljne napomene. Ukoliko za pojedino funkcioniranje naše ponude posegnemo za uslugama ovlaštenih ponuđača ili vaše podatke upotrijebimo u marketinške svrhe, o tome ćemo vas o svakom pojedinom postupku detaljno informirati, kako je to u nastavku objašnjeno. Pri kraju vam navodimo i utvrđene kriterije za vremenski rok pohranjivanja podataka.

2. Svrha i pravna osnova obrade podataka

Ukoliko nije drugačije opisano ili konkretizirano, svrha naše djelatnosti obrade podataka je praćenje vlastitih poslovnih ciljeva.

Koristimo različite pravne osnove za obradu podataka.

 • Ako nam date svoju privolu za određeno postupanje pri obradi vaših osobnih podataka, onda za to pravnu osnovu predstavlja čl. 6. I točka (a) OUZP-a (u nastavku naznačeno samo kao “privola”).
 • Ukoliko je obrada osobnih podataka potrebna radi pripremanja ili ispunjavanja ugovora, čija je (moguća) ugovorna strana dotična osoba, npr. ako se vi za ovu uslugu (platforma za ocjenjivanje) prijavite i ako je za obavljanje te usluge nužna obrada osobnih podataka, onda za to pravnu osnovu predstavlja čl. 6. I točka (b) OUZP-a (u nastavku naznačeno samo kao “ispunjavanje ugovora“).
 • Ukoliko je obrada osobnih podataka potrebna radi izvršenja određene pravne obveze, npr. radi ispunjavanja obveze arhiviranja poreznih podataka, onda za to pravnu osnovu predstavlja čl. 6. I točka (c) OUZP-a.
 • Ukoliko je obrada osobnih podataka potrebna radi zaštite vitalnih interesa dotične osobe ili druge fizičke osobe, npr. u slučaju da se posjetitelj naših skladišta ozlijedi i da je njegove osobne podatke potrebno proslijediti liječniku i/ili bolničkom centru, onda za to pravnu osnovu predstavlja čl. 6. I točka (d) OUZP-a.
 • Obrada osobnih podataka može biti pravno utemeljena i dopuštena sukladno čl. 6. I točka (f) OUZP-a i onda kada je ona potrebna radi očuvanja legitimnog interesa našeg poduzeća ili trećih osoba, ukoliko ti interesi, temeljna prava i osnovne slobode pojedine osobe ne prevladavaju (u nastavku naznačeni samo kao “legitimni interesi”). Obavljanje naše poslovne djelatnosti u prilog osiguranja radnih mjesta naših zaposlenika kao i na dobrobit naših dioničara smatramo svojim načelnim legitimnim interesom. To se poklapa i s legitimnim interesima poduzeća koje je europski zakonodavac izrijekom opisao. Tako se legitimnim interesom može podrazumijevati slučaj kada se pojedinac i poduzeće nalaze u odnosu klijenta (recital 47 podstavak 2. OUZP-a/procjena postojanja legitimnog interesa) ili kada se osobni podaci koriste u svrhe izravnog marketinga.
 • Kada registriranim korisnicima bez njihove privole šaljemo reklamu putem e-maila, a koju su nam isti priopćili prilikom svoje registracije, radi osobne nabavke sličnih proizvoda, te ako smo korisnike prilikom našeg prikupljanja podataka uputili o takvoj mogućnosti korištenja kao i o njihovom pravu da takvo korištenje podataka oni u svako doba mogu povući, bez da im se obračunaju drugi troškovi osim troškova prijenosa prema osnovnoj tarifi, onda se pozivamo na članak 7. stavak 3. Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi (UWG).

 3. Vaša prava

S obzirom na vaše osobne podatke, vaša su prava u odnosu prema nama sljedeća:

 • pravo na informaciju
 • pravo na ispravak ili brisanje
 • pravo na ograničenje obrade
 • pravo prigovora na obradu
 • pravo na prenosivost/prenošenje vaših podataka.

Osim toga, vi imate pravo na podnošenje pritužbe na našu obradu vaših osobnih podataka kod nadzornog tijela koje nadgleda provedbu zaštite podataka. Vaša su prava opisana u 3. poglavlju OUZP-a. Nadležno tijelo za nadzor provedbe zaštite podataka je ovlaštena ustanova za nadzor zaštite podataka u pokrajini Donja Saska – Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstr. 5, 30159 Hannover, https://www.lfd.niedersachsen.de.

 4. Prigovor ili povlačenje privole vezano za obradu vaših podataka

Ukoliko ste nam dali svoju privolu za obradu vaših podataka, nju možete u svako doba povući. Takvo povlačenje privole utječe na dopuštenje obrade vaših osobnih podataka, nakon što isto uputite našem naslovu.

Ukoliko obradu vaših osobnih podataka zasnivamo na temelju procjene legitimnih interesa, možete uložiti prigovor na obradu. To ja onda slučaj kada obrada nije potrebna prvenstveno radi ispunjavanja ugovora s vama, što je s naše strane u daljnjem opisu funkcija zasebno predstavljeno. Pri ulaganju takvog prigovora molimo vas da nam navedete podrobnije razloge zbog čega mi ne bismo više smjeli obrađivati vaše osobne podatke. U slučaju opravdanosti vašeg prigovora, preispitat ćemo predmetnu materiju i shodno tome prekinut ćemo s obradom vaših podataka odnosno prilagodit ćemo istu ili ćemo vam izložiti naše uvjerljive legitimne razloge na temeljima kojih ćemo nastaviti s obradom podataka.

Naravno, svoj prigovor na obradu vaših podataka u svrhe oglašavanja i analize podataka možete u svako doba uložiti. O svojem prigovoru na obradu vaših podataka u svrhu oglašavanja možete nas kontaktirati putem podataka za kontakt koji su navedeni pod br. 1.

 5. Primatelji i kategorije primatelja vaših osobnih podataka

Informacije o našim klijentima su nam važne i pomažu nam optimizirati našu ponudu. Informacije koje dobijemo mi prosljeđujemo dalje isključivo trećim osobama koje su opisane u nastavku:

- Povezanim poduzećima: Delticom prosljeđuje osobne podatke (i podatke o korisnicima) povezanim poduzećima i njihovim društvima kćerima u svrhu realizacije narudžbi.
Ta poduzeća podliježu ili ovoj Izjavi o zaštiti podataka ili se pridržavaju smjernica koje u najmanju ruku nude isti stupanj zaštite kao i ova Izjava o zaštiti podataka.

- Pružateljima usluga: Mi angažiramo druga poduzeća i pojedince da za nas izvrše određene zadatke. Primjeri su između ostalog: isporuka paketa, slanje pisama ili e-poruka, izvršenje plaćanja (kreditna kartica, postupak terećenja računa i kupnja na račun (Rechnungskauf)), održavanje popisa naših klijenata, analiza naših baza podataka, promidžbene mjere te služba za korisnike. Ti pružatelji usluga imaju pristup informacijama osobne prirode koje su im potrebne za izvršenje njihovih zadataka. Oni ih, međutim, ne smiju koristiti u druge svrhe. Osim toga oni se obvezuju da će s informacijama postupati u skladu s ovom Izjavom o zaštiti podataka te relevantnim zakonima o zaštiti podataka.

- Pružateljima usluga koji su izvan EU-a / EGP-a: Ne možemo isključiti to da naša podugovorna poduzeća unutar svojeg poslovanja ne angažiraju druge pružatelje usluga u trećim državama. Sve pružatelje usluga obvezujemo u skladu s člankom 28. stavkom 4. OUZP-a na pružanje dostatnih i primjerenih jamstava u smislu čl. 44 ff. OUZP-a (prosljeđivanje u treće države).

Vi povremeno imate mogućnost sudjelovati u anketi i dati nam odobrenje da vaše podatke proslijedimo trećim osobama u svrhu marketinških akcija. Samo ako nam ovu opciju aktivno potvrdite, onda ćemo vaše podatke proslijediti odabranim partnerima - kooperantima ili ćemo slati ponude po nalogu drugih poduzeća. Ako se to dogodi, to poduzeće neće dobiti niti vaše ime niti vašu adresu ili druge informacije koje se mogu identificirati kao osobne. Anketa i odobrenje za prosljeđivanje vaših podataka trećim osobama u marketinške svrhe međusobno su odvojeni. To znači da vi možete ispuniti anketu o marketingu a da nam ne date odobrenje za prosljeđivanje svojih podataka, ali i obratno, ako to tako želite. Pravna osnova za to je čl. 6. stavak 1. točka (a) OUZP-a (“privola”).

Zaštita tvrtke Delticom i trećih osoba: Mi objavljujemo račune klijenata i osobne podatke o klijentima, ako nas na to obvezuje zakon ili ako je takvo prosljeđivanje potrebno da bismo ostvarivali svoje opće uvjete poslovanja ili druge sporazume ili da bi zaštitili svoja prava ili prava naših klijenata te prava trećih osoba. To uključuje razmjenu podataka s poduzećima koja su se specijalizirala za sprječavanje i minimiziranje zloporabe i prijevara kreditnim karticama. Izričito se pojašnjava da se u svezi s time podaci neće prosljeđivati tim poduzećima radi korištenja u komercijalne svrhe, a koje su u proturječju s ovom Izjavom o zaštiti podataka.

Dobrovoljno prosljeđivanje podataka: Nakon uspješno provedenog ocjenjivanja, vi imate mogućnost dobrovoljno sudjelovati u anketi o marketingu, čime nam dajete mogućnost za unaprjeđivanje naše usluge.
Primjer: slanje Newslettera poduzećima-kooperantima. Pravna osnova za to je čl. 6. stavak 1. točka (a) OUZP-a (“privola”).

 6. Kriteriji za pohranu osobnih podataka

Osobne podatke obrađujemo i pohranjujemo u skladu s pravnim temeljima navedenim u ovoj Izjavi. Ako podaci rutinski više nisu potrebni za pripremanje ugovora ili ispunjavanje ugovora, bit će izbrisani u skladu s odgovarajućim zakonskim rokovima za njihovo čuvanje/pohranu. Tako primjerice postoji obveza čuvanja porezne i trgovinsko-pravne dokumentacije u razdoblju od 6 odnosno 10 godina sukladno čl. 257. Zakonika o trgovini (HGB) ili sukladno čl. 147. Općeg poreznog zakonika (AO).

Osobni podaci koji se prikupljaju i prikazuju u okviru određenog izvješća o testiranju, pohranit će se i čuvati tako dugo sve dok ih vi sami ponovno ne izbrišete, dok ne uložite prigovor na korištenje podataka ili dok mi ne prekinemo s takvom uslugom. Ako su izvješća o testiranju predmet pravnog spora (npr. uložena pritužba, kršenje pravnih odredbi tržišnog natjecanja ili prava industrijskog vlasništva, kazneno-pravna važnost), unosi i ostali vaši podaci čuvaju se pohranjenima sve dok traje pravni spor te, uzimajući u obzir zakonske rokove nastupanja zastare, još tri godine brojeći od sljedeće godine. Pravna osnova za ovakvo postupanje je čl. 6. stavak 1. točka (f) OUZP-a („legitimni interes“).

Ako odgovorimo na sva druga pitanja bez postojanog ugovornog odnosa, takvu komunikaciju mi pohranjujemo u trajanju od tri godine uzimajući u obzir zakonske rokove nastupanja zastare, osim u slučaju kada postoji obveza pridržavanja naprijed spomenutih trgovačkih i porezno-pravnih rokova. Pohranjivanje podataka u razdoblju od tri godine provodi se sukladno našem legitimnom interesu za slučaj moguće pravne obrane protiv utvrđenih zahtjeva temeljenim na našoj informaciji. Pravna osnova za ovo postupanje je čl. 6. I točka (f) OUZP-a („legitimni interes“).

 7. Newsletter

Nudimo vam mogućnost da se prijavite za primanje našeg besplatnog biltena - Newslettera, primjerice preko adrese https://www.testiranjeguma.com/web/pages/newsletter. Newslettere dostavljamo samo ako nam za to date svoj pristanak ili ako za to postoji zakonsko dopuštenje.

Da bi spriječili da netko neovlašteno unese strane e-mail adrese u naš imenik primatelja newslettera, koristimo tzv. double-opt-in postupak. S tim u svezi od nas ćete dobiti potvrdni e-mail nakon što se tamo uspješno prijavite. Za prijavni proces vodi se protokol, da bismo mogli udovoljiti našim pravnim obvezama u pogledu dokazivanja.

Ako ne želite (više) primati Newsletter, u svako doba možete nam se obratiti na adresu https://www.testiranjeguma.com/web/pages/newsletter npr. Kontaktformular, kako bismo vas izostavili iz popisa primatelja, ili nam pošaljite svoju e-poruku preko testiranjeguma@delti.com. Ubuduće to isto možete napraviti vrlo jednostavno i preko svog korisničkog računa „Moj račun“.

Pravnu osnovu za obradu podataka u slučaju vašeg pristanka na primanje biltena predstavlja čl. 6. stavak 1. podstavak 1. točka (a) OUZP-a. U slučaju nepostojanja takvog pristanka, pravna osnova je čl. 7. stavak 3. UWG-a.

 8. Izmjena Izjave o zaštiti podataka

Iz zakonskih i/ili organizacijsko-poslovnih razloga ubuduće je moguće, i kratkoročno, izmijeniti odnosno prilagoditi našu Izjava o zaštiti podataka. Molimo obratite pažnju na dotičnu aktualnu inačicu naše Izjave o zaštiti podataka.

 II. Obrade podataka kod pojedinačnih načina korištenja

 1. Prikupljanje osobnih podatak prilikom posjeta naše web-stranice

U slučaju samo informativne upotrebe web-stranice, dakle ako se ne registrirate ili nam na neki drugi način dajete informacije, mi prikupljamo samo osobne podatke koje vaš preglednik prenosi na naš poslužitelj. Ako želite pogledati našu web-stranicu, mi prikupljamo sljedeće informacije koje su nam iz tehničkih razloga potrebne da bismo vam prikazali našu web-stranicu i kako bismo osigurali stabilnost i sigurnost:

 • IP-adresu
 • datum i vrijeme upita
 • razliku u vremenskoj zoni prema GMT-u
 • sadržaj zahtjeva (konkretna stranica)
 • status pristupa/HTTP statusni kod
 • pojedinačno prenesenu količinu podataka
 • web-mjesto sa kojeg dolazi zahtjev
 • preglednik
 • operativni sustav i njegovo sučelje
 • jezik i verziju softvera preglednika.

Pored spomenutih podataka, kada koristite našu web-stranicu na vašem računalu se pohranjuju kolačići. Kolačići su male tekstovne datoteke pohranjene na vašem tvrdom disku, koji su dodijeljeni pregledniku koji vi koristite i putem kojeg tijelo koje postavlja kolačić (ovdje preko nas) prima određene informacije. Kolačići ne mogu pokretati programe niti prenositi viruse na vaše računalo. Oni služe ukupnom poboljšanju i većoj učinkovitosti internetske ponude usmjerene na korisnika. Pravnu osnova za obradu podataka predstavlja čl. 6. stavak 1. podstavak 1. točka (f) OUZP-a („legitimni interes“).

 2. Uspostavljanje kontakta

Kada nas kontaktirate putem e-pošte ili putem obrasca za kontakt, informacije koje unesete (vaša adresa e-pošte, po mogućnosti, vaše ime i telefonski broj) bit će pohranjene da bismo vam mogli odgovoriti na vaša pitanja. Podatke koji se pojavljuju u ovom kontekstu izbrisat ćemo nakon što njihova pohrana više ne bude potrebna ili ćemo ograničiti njihovu obradu, ukoliko postoje zakonske obveze u pogledu pohranjivanja podataka.

Ako ste registrirani korisnik na našoj stranici i imate npr. pitanja ili pritužbe našoj službi (platforma za ocjenjivanje), onda je pravna osnova za obradu podataka čl. 6. stavak 1. podstavak 1. točka (b) OUZP-a (“ispunjavanje ugovora”). Ako niste registrirani korisnik na našoj stranici, onda je pravna osnova za obradu podataka čl. 6. stavak 1. podstavak 1. točka (f) OUZP-a („legitimni interes“).

 3. Ostale funkcije i ponude naše web-stranice

Osim čisto informativne upotrebe naše web- stranice, nudimo vam i različite usluge koje možete koristiti ako ste zainteresirani. Da biste to učinili, u pravilu trebate navesti i dodatne osobne podatke koje mi koristimo za pružanje dotične usluge i za koju se primjenjuju gore navedena temeljna načela pri obradi podataka.

Za obradu vaših podataka, mi djelomično koristimo i usluge vanjskih pružatelja usluga. Njih smo pažljivo odabrali i za to ovlastili, i oni su odgovorni sukladno našim obvezujućim uputama.

Nadalje,vaše osobne podatke možemo proslijediti i trećim stranama ako smo zajedno s partnerima ponudili sudjelovanja u akcijama, nagradne igre, sklapanja ugovora ili slične usluge. Više informacija s tim u svezi možete dobiti prilikom unosa svojih osobnih podataka ili u opisu ponude.

Ukoliko naši pružatelji usluga ili partneri imaju svoje sjedište u državi izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP), obavijestit ćemo vas o posljedicama ove okolnosti u opisu ponude.

 4. Korištenje kolačića (cookies)

Ova web-stranica koristi sljedeće vrste kolačića, čiji je opseg i način funkcioniranja objašnjen u nastavku.

Privremeni kolačići automatski se brišu kada zatvorite svoj preglednik. U njih se ubrajaju posebice sesijski kolačići. Oni pohranjuju takozvani sesijski ID, pomoću kojih se različiti zahtjevi iz vašeg preglednika mogu dodijeliti zajedničkoj sesiji. To će omogućiti prepoznavanje vašeg računala kad ponovno posjetite našu web-stranicu. Kolačići sesije brišu se kada se odjavite ili zatvorite svoj preglednik.

Trajni kolačići automatski se brišu nakon određenog razdoblja, koje može biti različito ovisno o kolačiću. U postavkama vašeg preglednika kolačiće možete izbrisati u bilo kojem trenutku.

Postavke vašeg preglednika možete konfigurirati u skladu s vašim željama i npr. odbiti prihvaćanje kolačića treće strane ili svih kolačića. Imajte na umu da u tom slučaju možda nećete moći koristiti sve značajke/funkcije ove web-stranice.

Također, mi koristimo kolačiće i kako bismo vas mogli identificirati prilikom vaše sljedeće posjete, ako imate korisnički račun kod nas ili da bismo mogli procijeniti učinkovitost marketinških mjera, kao npr. kada dođete na našu stranicu putem web-stranice određenog partnera ili putem posebnog reklamnog oglasa. Ovi kolačići pohranjeni su i do 30 dana.

Vaš preglednik ne otkriva korištene flash-kolačiće, nego to čini vaš flash-plug-in (programski dodatak). Mi također upotrebljavamo i HTML5 objekte za pohranu, a koji se pohranjuju na vaš priključni uređaj. Ovi objekti pohranjuju potrebne podatke bez obzira na to koji preglednik vi koristite i oni nemaju automatski datum isteka. Ako ne želite obradu flash-kolačića, morate instalirati odgovarajući dodatak (add-on) koji možete pronaći na, npr. za Mozilla Firefox, adresi https://addons.mozilla.org/de/firefox/ ili za Google Chrome na adresi https://chrome.google.com/webstore/category/extensions. Upotrebu HTML5 objekata za pohranu možete spriječiti tako što u svom pregledniku aktivirate privatni način rada. Osim toga, preporučujemo da redovito i ručno brišete svoje kolačiće i povijest preglednika.

 5. Korištenje korisničkog računa kod Testiranjegumaa (Upravljanje vašim izvješćima o testiranju)

Otvoriti račun možete dobrovoljno. Na taj način imate, pored ostalih funkcija, mogućnost da vršite promjene vaših izvješća o testiranju, da u njih dodajete kontaktne podatke ili da samostalno brišete izvješća o testiranju. Svoju interakciju s Delticom možete i spremiti.

Ako se želite registrirati za korisnički račun, mi prikupljamo korisničko ime, vašu e-mail adresu, vaše prezime, lozinku odabranu po vašoj želji i prema našim sigurnosnim standardima, vaš poštanski broj kao i državu u kojoj živite. Maska za prijavu u zadanoj postavki sadrži uvjetovanost da se prilikom objave izvješća o testiranju neće objavljivati nikakvi dodatni osobni podaci.

Vaši zadnji podaci za prijavu, s datumom, danom i satom, bit će prikazivani i tako dugo pohranjeni sve dok ih vi sami ponovno ne izbrišete, dok ne uložite prigovor na korištenje podataka ili dok mi ne prekinemo s takvom uslugom.

Kod otvaranja računa pod "Moj račun", podaci koje vi navedete bit će pohranjeni s opcijom za povlačenje privole za njihovu obradu. Sve ostale podatke, uključujući one vezane za vaš korisnički račun, uvijek možete brisati u području za klijente. Pravna osnova za takvo korištenje je čl. 6. stavak 1. podstavak 1. točka (f) OUZP-a („legitimni interes“).

Također, mi možemo obrađivati podatke koje nam vi pružate kako bismo vas obavijestili o ostalim zanimljivim proizvodima iz našeg portfelja ili vam poslali e-mail s tehničkim informacijama.

 III. Cookies/web-analiza/online oglašavanje na bazi korisnika

 1. Upotreba usluge Google Analytics

Ova web-stranica odn. web-mjesto koristi Google Analytics, uslugu analize web-stranica od tvrtke Google Inc. („Google“). Google Analytics upotrebljava tzv. „Cookies“ odn. kolačiće, a to su tekstovne datoteke koje se pohranjuju na vašem računalu i koje omogućuju analizu vašeg korištenja naše web-stranice. Informacije koje kolačići stvaraju o vašem načinu korištenja ove web-stranice u pravilu se prenose i pohranjuju na odgovarajući Google-ov poslužitelj u SAD-u. U slučaju aktiviranja IP-anonimizacije na ovoj web-stranici, Google će vašu IP-adresu unutar država članica Europske unije ili unutar drugih država potpisnica Sporazuma o sudjelovanju u Europskom gospodarskom prostoru prethodno skratiti. Samo u iznimnim slučajevima, Google će vašu punu IP-adresu prenijeti na svoj server u SAD-u i tamo izvršiti njezino kraćenje. Po nalogu operatera ove web-stranice, Google će ove informacije upotrijebiti za evaluaciju vašeg korištenja naše web-stranice, za sastavljanje izvješća o web-aktivnostima i da bi za operatera web-stranice sačinio analizu i o ostalim povezanim uslugama u pogledu korištenja web-stranice i interneta.

IP-adresa vašeg preglednika koju nam Google Analytics u okviru svojeg rada proslijedi, neće biti pripojena drugim Googleovim podacima.

Pohranu kolačića možete spriječiti odgovarajućom postavkom na softveru vašeg preglednika. Međutim, imajte na umu da, ako to učinite, možda nećete moći koristiti sve značajke/funkcije ove web-stranice u cjelovitom opsegu. Osim toga, vi možete spriječiti Googleovo prikupljanje podataka koje generira kolačić i koje se odnosi na vašu upotrebu web-stranice (uključujući vašu IP-adresu), kao i obradu tih podataka od strane Googlea na način da preuzmete i instalirate programski dodatak za preglednik (browser plug-in), dostupan pod sljedećom poveznicom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ova web-stranica koristi Google Analytics s nastavkom „_anonymizeIp()“. Rezultat takvog postupka bit će obrada IP-adresa u skraćenom obliku i nemogućnost povezivanja (referiranja) s određenim osobama. Ukoliko podaci prikupljeni o vama imaju referencu osobne prirode, ona će odmah biti isključena i osobni podaci bit će odmah izbrisani.

Koristimo Google Analytics za analizu i redovito poboljšavanje upotrebe naše web-stranice. Dobivenom statistikom možemo poboljšati našu ponudu i učiniti ju zanimljivijom za vas kao korisnika. Za iznimne slučajeve u kojima se osobni podaci prenose u SAD, Google se obvezao na pridržavanje pravnih odredaba iz neformalnog sporazuma o zaštiti podataka – EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Pravni temelj za korištenje usluge Google Analytics je čl. 6. stavak 1. podstavak 1. točka (f) OUZP-a.

Informacije trećeg ponuđača usluga: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, Faks: +353 (1) 436 1001. Uvjeti korištenja: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Pregled o zaštiti podataka: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, kao i Izjava o zaštiti podataka: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Uz to, ova web-stranica koristi Google Analytics i za analizu prometa posjetitelja putem korisničkog ID-a sa različitih vrsta uređaja. Na vašem korisničkom računu, ispod „Moji podaci”, „osobni podaci” možete isključiti ovu analizu vašeg korištenja sa različitih vrsta uređaja.

 2. Google Tag Manager

Koristimo GTM uslugu od Google Inc. („Google“). To omogućuje da se web-oznakama/tagovima upravlja preko jednog sučelja. GTM u tu svrhu implementira oznake. Kolačići se ne upotrebljavaju i osobni podaci se ne prikupljaju, međutim, GTM pokreće dodatne oznake/tagove koji mogu, ako ustreba, ponovno prikupljati podatke. GTM ne pristupa tim podacima. Ako se na dotičnoj domeni ili na razini kolačića označi deaktivacija, ona ostaje vrijediti za sve oznake za praćenje (tracking-tags), ukoliko su implementirane GTM-om. Pravna osnova za to je čl. 6. stavak 1. točka (f) OUZP-a (legitimni interes), kako bi našu uslugu učinili što je moguće jednostavnijom za primjenu.

Informacije trećeg ponuđača usluga: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, Faks: +353 (1) 436 1001. 

Google se obvezao na pridržavanje pravnih odredaba iz neformalnog sporazuma o zaštiti podataka – EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Pravni temelj za korištenje usluge Google Analytics je čl. 6. stavak 1. podstavak 1. točka (f) OUZP-a.

Pregled o zaštiti podataka: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 3. Adobe Analytics (Omniture)

Ovo web-mjesto koristi analitičku usluge za web od Adobe Analytics (Omniture), kako bi se analizirala i redovito poboljšavala upotreba naše web-stranice. Dobivenom statistikom možemo poboljšati našu ponudu i učiniti ju zanimljivijom za vas kao korisnika. Za iznimne slučajeve u kojima se osobni podaci prenose u SAD, Adobe se obvezao na pridržavanje pravnih odredaba iz neformalnog sporazuma o zaštiti podataka – EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Pravni temelj za korištenje usluge Adobe Analytics je čl. 6. stavak 1. podstavak 1. točka (f) OUZP-a. Naš je legitimni interes kroz korisničku analizu poboljšati našu uslugu.

Za ovu evaluaciju na vašem se računalu pohranjuju kolačići (detaljnije o tome vidi gore pod br. 4). Tako prikupljeni podatci pohranjuju se na poslužiteljima, uključujući i onima u SAD-u. Ako spriječite pohranu kolačića, napominjemo da možda nećete moći koristiti ovu web-stranicu u njezinom punom opsegu. Sprječavanje pohrane kolačića moguće je odabirom postavki u vašem pregledniku ili klikom na gumb "Odjava" pod http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Ovo web-mjesto koristi Adobe Analytics (Omniture) s postavkama „Before Geo Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0” (prije Geo Lookup: zamijenite zadnji IP oktet posjetitelja s 0) i "Obfuscate IP-Removed" (nejasno IP-uklonjeno), koji skraćuje vašu IP-adresu do zadnjeg okteta i koristi generičku IP-adresu. Dakle, zamjenjuje se adresa koja se ne može dodijeliti. Time je karakteristika povezivanja s određenom osobom isključena.

Informacije trećeg ponuđača usluga: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irska; privacy@adobe.com; Napomene o zaštiti podataka: http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

 4. Optimizely

Za analizu internetske stranice koristimo uslugu „Optimizely" od Optimizely, Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA, 94105, SAD, da bismo poboljšali i unaprijedili naše internetske ponude. Zbog toga testiramo pojedine stranice, kako bismo, primjerice, pronašli optimalan položaj sadržaja i prikupili statističke podatke. Tom prilikom ne prikupljamo i osobne podatke. Informacije o vašem ponašanju pri korištenju ove web-stranice prenose se na Optimizely u SAD-u, gdje ih oni pohranjuju na svojim poslužiteljima. Pravna osnova za korištenje plug-ins (programskih dodataka) je čl. 6. stavak 1. podstavak 1. točka (f) OUZP-a („legitimni interes“). Naš je legitimni interes kroz korisničku analizu poboljšati našu uslugu.

Za informacije o privatnosti i zaštiti podataka na Optimizely pogledajte: https://www.optimizely.com/privacy/. Optimizely se obvezao na pridržavanje pravnih odredaba iz neformalnog sporazuma o zaštiti podataka – EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/list. Optimizely možete deaktivirati prema uputama na ovoj poveznici: https://www.optimizely.com/opt_out.